Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) er gældende for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (herefter samlet ”Varen”/”Varerne””) fra Nordic Stainless ApS, CVR-nr. 38593218 (herefter benævnt ”Sælger”) til enhver kunde (herefter ”Køber”), medmindre andet udtrykkelig aftales mellem parterne.

1.2 Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, selv i tilfælde hvor Sælger undlader at gøre indsigelse mod sådanne modstridendende bestemmelser. Sådanne modstridende bestemmelser i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, er kun bindende for Sælger i det omfang, de er udtrykkeligt og skriftligt accepteret af Sælger.


2. Tilbud og aftaleindgåelse


2.1 En retskraftig og bindende aftale er først indgået, når Køber har modtaget Sælgers skriftlige, herunder elektroniske accept af Købers købstilbud eller når Sælger inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk overensstemmende accept fra Køber på et af Sælger afgivet salgstilbud.

2.2 Ethvert tilbud fra Sælger afgives med forbehold for mellemsalg.

2.3 Et tilbud fra Sælger skal accepteres straks efter at tilbuddet er afgivet, dog senest syv kalenderdage efter tilbuddet er fremsendt af Sælger.


3. Produktinformation i Sælgers materiale og prislister

3.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, slidstyrke, ydeevne, kvalitet, tekniske data eller lignende, der fremgår af Sælgers kataloger, prospekter, hjemmeside, produktbeskrivelse, prislister og andet reklamemateriale, er vejledende og ikke bindende for Sælger, medmindre de udtrykkeligt og skriftligt fremgår som en del af parternes aftale. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og modelændringer.


4. Immaterielle rettigheder

4.1 Tegninger, skitser, designs, specifikationer, og tekniske data tilvejebragt af Sælger forbliver Sælgers ejendom. Køber skal behandle disse oplysninger fortroligt og må ikke anvende disse til andet end det, der var formålet med overdragelsen af informationerne til Køber og Køber må ikke videregive, kopiere og/eller overdrage oplysningerne til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Sælger.

4.2 I tilfælde af Købers misligholdelse af punkt 4.1 er Sælger berettiget til at kræve sit tab erstattet af Køber. Sælger er desuden berettiget til at nedlægge fogedforbud uden sikkerhedsstillelse mod Købers uberettigede aktiviteter.


5. Priser og betalingsbetingelser

5.1 Alle ordrer noteres til de priser, der gælder på dagen for aftalens indgåelse, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle Sælgers priser oplyses Ex Works Sælgers adresse i DK-6091 Bjert, Danmark, jf. INCOTERMS 2010, eksklusive moms, told, emballage, fragt og/eller andre afgifter i den valuta og for de Varer, som aftalen vedrører.

5.2 Med mindre andet er aftalt, betales emballage af Køber efter forbrug og tages ikke retur af Sælger. Køber bortskaffer emballagen efter endt brug for egen regning.

5.3 Sælger forbeholder sig ret til at ændre priserne – også efter aftalens indgåelse – i tilfælde af ændringer i offentlige afgifter, fragt, told og skatter.

5.4 Varerne skal betales senest ved levering. Sælger er berettiget til at tilbageholde og/eller forhindre overgivelse af Varerne til Køber, indtil Sælger har modtaget Købers betaling. Gives Køber henstand med betalingen, løber betalingsfristen fra leveringstidspunktet.

5.5 Såfremt Køber overskrider betalingsfristen, er Sælger berettiget til at opkræve 2% i rente af det forfaldne beløb pr. påbegyndt måned.

5.6 Køber må ikke tilbageholde betalinger eller modregne modkrav i Sælgers krav på betaling, med mindre Købers modkrav skriftligt er anerkendt af Sælger eller fastslået ved dom/forlig. Reklamationer over Varen berettiger således ikke Køber til at tilbageholde betaling for allerede leverede Varer.

5.7 Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos Køber forfaldent såvel som ikke forfaldent betalt straks.


6. Kvalitet og kvantum

6.1 Er Varerne ikke bestilt efter en standard eller med angiven kvalitetsbetegnelse, bliver Varerne leveret som almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav. Certifikat medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker de leverede Varer, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger. Sælger er ikke ansvarlig for certifikatets oplysninger.

6.2 For den leverede totalmængde Varer forbeholdes en margin på plus/minus 10 % af det specificerede kvantum i stk.


7. Levering

7.1 For at levering kan ske rettidig, er det en forudsætning at samtlige oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre leveringen, er kommet til Sælgers kendskab forud for leveringstidspunktet.

7.2 Levering sker Ex Works Sælgers adresse i DK-6091 Bjert, Danmark, jf. INCOTERMS 2010, medmindre andet skriftligt er aftalt.

7.3 Køber skal hurtigst muligt og senest syv kalenderdage efter meddelelse fra Sælger om, at Varerne er klar til levering foranledige afhentning af Varerne på leveringsstedet, med mindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt Varerne ikke inden for ovennævnte tidsfrist er blevet afhentet, kan Sælger for Købers regning og risiko sende Varerne til Købers forretningsadresse eller til et af Køber anvist sted. Køber skal i så fald sikre, at der kan ske omgående aflæsning af Varerne. Såfremt mandskab og ekstra materiel er nødvendigt til aflæsning, sker dette for Købers regning og risiko. Sælgers eventuelle pligt til at forsende produkterne er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej.

7.4 Dellevering af Varer er tilladt, medmindre andet skriftligt er aftalt.


8. Afbestilling og returnering af Varer

8.1 Afbestiller Køber en Vare, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for ethvert tab og enhver omkostning, Sælger måtte lide som følge heraf.

8.2 Leverede Varer tages ikke retur, med mindre andet aftales. Ved kreditering af Varer, som Sælger accepterer returneret beregnes et gebyr på minimum 20 % af købesummen for de returnerede Varer, dog mindst DKK 1.500,00. Samtlige omkostninger, herunder transportudgifter forbundet med returnering af en Vare afholdes af Køber. Medmindre andet er aftalt, er det en betingelse for at Varer kan returneres og krediteres, at disse er i ubeskadiget stand og for emballerede Varers vedkommende, at disse returneres i original, ubrudt emballage. Varer der er tilvirket efter Købers anvisning tages ikke retur.


9. Mangler

9.1 Køber skal undersøge leverede Varer for fejl, mangler og kvantitet straks ved levering. Såfremt Køber konstaterer fejl eller mangler, skal Køber straks og senest syv kalenderdage fra levering reklamere skriftligt overfor Sælger med detaljeret beskrivelse af de fejl eller mangler, der gøres gældende. Såfremt Køber ikke reklamerer straks efter at en fejl eller mangel er eller burde være konstateret, bortfalder retten til senere at gøre en sådan fejl eller mangel gældende overfor Sælger.

9.2 Sælgers mangelsansvar er begrænset til at foretage afhjælpning, omlevering eller give forholdsmæssigt afslag efter Sælgers eget valg.

9.3 Sælger kan ikke gøres ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte blive påført som følge af fejl eller mangler ved leverede Varer, herunder men ikke begrænset til driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab, medmindre manglen og Købers tab skyldes forhold hos Sælger, der må tilregnes Sælger som groft uagtsomt.

9.4 Sælgers forpligtigelser og ansvar bortfalder, såfremt der i forbindelse med de af Sælger leverede Varer benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af Sælger.

9.5 Har Køber ikke inden for 12 måneder efter levering meddelt, at Køber vil påberåbe sig en mangel, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende over for Sælger.

9.6 Køber er forpligtet til at dække Sælgers omkostninger, herunder men ikke begrænset til udgifter til materialer, sagkyndige, advokat, interne omkostninger og tid hos Sælger, mv., ved Købers reklamation over mangler, i det omfang reklamationen er ubegrundet eller i det omfang, der er tale om mangler, som Sælger ikke er ansvarlig for.


10. Forsinkelse

10.1 Den oplyste leveringstid er baseret på oplysninger fra Sælgers underleverandører. Forsinkelser i forhold hertil, der ikke kan lægges Sælger til last, accepteres af Køber og kan ikke gøres gældende over for Sælger. Såfremt der skriftligt er aftalt et bestemt leveringstidspunkt, er enhver levering foretaget inden for syv arbejdsdage før eller efter dette tidspunkt rettidig.

10.2 Sælger kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor Køber kræver ændringer af ordren, ved force majeure, eller i tilfælde hvor leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.

10.3 Væsentlig forsinkelse som skyldes Sælgers uagtsomhed eller forsæt, berettiger Køber til at hæve aftalen med hensyn til den del af leverancen, der er forsinket og få tilbagebetalt en allerede erlagt købesum vedrørende den forsinkede del af Varerne, dog ikke med hensyn til eventuelle fremtidige/tidligere leverancer, uanset at sådanne fremtidige/tidligere leverancer måtte være omfattet af samme ordrebekræftelse. Forsinkelse berettiger ikke Køber til at kræve erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, såsom men ikke begrænset til driftstab, tidstab, tabt avance og lignende.

10.4 Køber kan ikke gøre noget krav gældende mod Sælger i anledning af forsinket levering udover det ovenfor anførte.


11. Ejendomsforbehold

11.1 Det følgende er aftalt med hensyn til leverancer til Køber hjemmehørende i andre lande end Tyskland, herunder i Danmark:

11.1.1 Sælger bevarer ejendomsretten til Varen, indtil alle tilgodehavender er betalt, navnlig specifikke udestående saldi, som Sælger har til gode som en del af forretningsforholdet med Køber. Sælger er berettiget til for Købers regning at forsikre Varen mod tyveri, beskadigelse, brand, vandskade og andre skader, medmindre Køber bevisligt har tegnet en sådan forsikring.

11.1.2 Såfremt Køber misligholder aftalen, navnlig i tilfælde af betalingsmisligholdelse, er Sælger efter at have sendt et skriftligt påkrav berettiget til at tilbagetage Varen. Dette udgør ikke tilbagetrædelse fra aftalen. Køber er forpligtet til straks at underrette Sælger om alle forhold, der vedrører ejendomsforbeholdet, navnlig foranstaltninger vedrørende udpantning eller faktisk indgriben i ejendomsforbeholdet.

11.2 Det følgende er aftalt med hensyn til leverancer til Køber hjemmehørende i Tyskland:

11.2.1 Enhver leveret Vare forbliver Sælgers ejendom, indtil den er betalt.

11.2.2 Leverede Varer forbliver Sælgers ejendom, indtil alle krav i medfør af forretningsforbindelsen er betalt.

11.2.3 Ved forarbejdning af de leverede Varer opnår Køber ikke ejendomsret over de fremstillede produkter. Forarbejdningen sker vederlagsfrit for Sælger. For det tilfælde, at ejendomsforbeholdet alligevel måtte bortfalde, er Køber og Sælger allerede nu enige om, at ejendomsretten til varerne overgår til Sælger samtidig med forarbejdningen, og Sælger accepterer overdragelsen. Køberen opbevarer det fremstillede produkt vederlagsfrit for Sælger.

11.2.4 Ved forarbejdning med varer, der endnu tilhører tredjemand, erhverver Sælger medejendomsret til de nye produkter. Omfanget af denne medejendomsret bestemmes af forholdet mellem regningsværdien af de af Sælger leverede Varer og regningsværdien af de øvrige varer.

11.2.5 Køber overdrager hermed til Sælger sine krav i medfør af videresalg af Varer, der er omfattet af Sælgers ejendomsforbehold, også hvis Varerne er blevet forarbejdet, og Sælger accepterer overdragelsen.

11.2.6 Hvis det forarbejdede produkt- udover genstande leveret af Sælger - kun indeholder genstande, der tilhører Køber eller er leveret med det såkaldte “simple ejendomsforbehold”, transporterer Køber det samlede krav i medfør af videresalget til Sælger.

11.2.7 I andre tilfælde, det vil sige hvis Køber har givet transporter til flere leverandører, tilkommer der Sælger en andel af Købers krav svarende til forholdet mellem regningsværdien af de genstande, Sælger har leveret, og regningsværdien af de andre genstande, der er indgået i forarbejdningen.

11.2.8 På Købers forlangende er Sælger forpligtet til - efter eget valg - at frigive sikkerheder, der tilkommer Sælger i medfør af de foranstående betingelser, i det omfang den realiserbare værdi af sikkerhederne overstiger de sikrede fordringer med mere end 20%.

11.2.9 Bestemmelserne i dette punkt 11.2 er omfattet af lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af tyske lovvalgsregler og med undtagelse af den internationale købelov (CISG).

12. Ansvarsbegrænsning i andre tilfælde end produktansvar

12.1 Sælger er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for indirekte tab eller følgeskader som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Betingelserne herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tidstab, tab af profit, tab af goodwill, medmindre tabet skyldes forhold hos Sælger, der må tilregnes Sælger som groft uagtsomt.


13. Produktansvar

13.1 For produktansvar gælder dansk rets almindelige regler, med de i det følgende anførte modifikationer.

13.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt på: a) fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens Varerne er i Købers besiddelse, b) produkter, der er fremstillet af Køber, c) produkter, hvori de købte Varer indgår - eller, d) for skade på løsøre eller fast ejendom forårsaget af de i punkt c nævnte produkter.

13.3 Køber skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand, som Sælger i henhold til dette punkt ikke er ansvarlig for over for Køber.

13.4 Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav omfattet af denne bestemmelse mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

13.5 Sælgers produktansvar kan aldrig overstige Sælgers forsikringsdækning for den konkrete skade i henhold til Sælgers produktansvarsforsikring.

13.6 I intet tilfælde er Sælger ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, mistede besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader som følge af produktansvar.


14. Misligholdelse

14.1 Såfremt Køber væsentligt misligholder aftalen, standser sine betalinger, kommer under konkurs, åbner forhandlinger om tvangsakkord eller er i økonomiske vanskeligheder, der ikke antages at være af forbigående karakter, kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning af Sælger.


15. Force majeure

15.1 Sælger fritages for sin forpligtelse til at levere Varerne og fritages for erstatningsansvar, for så vidt og i det omfang at Sælger forhindres i at opfylde sine forpligtelser, fordi en force majeure begivenhed indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen. En force majeure begivenhed omfatter men er ikke begrænset til krig, mobilisering, optøjer, terroraktioner, naturkatastrofer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, ændringer i indfortoldningsregler, manglende/forsinkede eller mangelfulde leverancer fra transportører, konkurs eller betalingsstandsning eller lignende hos underleverandører eller transportører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Sælgers kontrol. Det betragtes tillige som en force majeure begivenhed for Sælger i tilfælde af mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de ovennævnte omstændigheder. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringsforholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

15.2 Såfremt en force majeure begivenhed uden afbrydelse vedvarer i 30 dage eller mere, eller det er tydeligt, at den vil gøre det, er begge parter berettiget til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, uden at det medføre ansvar for den ophævende part.


16. Fortrolig information

16.1 Køber og Sælger skal iagttage fuld fortrolighed med enhver oplysning, herunder priser, som modtages fra den anden part. Sådanne oplysninger må ikke videregives eller benyttes med andet formål end at opfylde forpligtelserne i medfør af aftalen.


17. Generelle bestemmelser

17.1 Køber er ikke berettiget til uden Sælgers skriftlige samtykke at overdrage Købers kontraktlige rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

17.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i aftalen eller Betingelserne er uigennemførlige, fordi de er i strid med ufravigelig lovgivning eller af en anden grund anses for ikke at være anerkendt, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i aftalen og Betingelserne.


18. Lovvalg og værneting

18.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i Betingelserne, skal enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne eller parternes aftale herunder tvister vedrørende aftalens eksistens og gyldighed, afgøres i henhold til dansk ret med undtagelse af dansk rets privatretlige regler.

18.2 Enhver tvist afgøres ved Retten i Kolding, jf. dog punkt 18.3.

18.3 Såfremt parterne er enige herom, kan parterne dog i stedet lade tvisten behandle ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler. Voldgiftsretten skal i givet fald have sæde i Kolding og processproget skal være engelsk, mindre Køber er dansk.

 

Gyldig fra august 2017